นโยบายรับประกันสินค้า

ขอบเขตและสินค้าที่อยู่ในความหมายของ “นโยบายรับประกันสินค้า”


นโยบายรับประกันสินค้า  หมายถึง ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ในกรณีที่สินค้า ที่ร้านค้าส่งไปถึงผู้ซื้อเป็นสินค้าที่ไม่ตรงกับรายละเอียดสินค้าที่ร้านค้าได้บรรยายไว้ หรือไม่เหมือน หรือไม่คล้ายคลึงกับรูปภาพสินค้านั้น รวมถึงร้านค้าส่งสินค้าผิดไปจากขนาดหรือสีที่ผู้ซื้อได้เลือกไว้  แต่ไม่รวมถึงสินค้าที่สีไม่เหมือนภาพอันเกิดจากการตั้งค่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน 


1. เงื่อนไขการส่งคืนสินค้า


นโยบายการรับประกัน ในกรณีที่สินค้าชำรุดบกพร่อง ให้หมายความถึง ผู้ซื้อสินค้าสามารถส่งคืนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้าที่ร้านค้าส่งไปถึงผู้รับนั้นเป็นสินค้าที่ชำรุดบกพร่อง หรือสินค้ามีสภาพไม่เรียบร้อยตามปกติของสินค้าชนิดนั้น หรือสินค้าไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ตามปกติธรรมดาของชนิดของสินค้านั้น เช่น สินค้ามีตำหนิ สินค้าเสียหาย สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว สินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ตามปกติของประเภทสินค้า (ทั้งนี้ต้องทำการแจ้งความจำนงกับทางบริษัทฯ กลับมาภายใน 7 วัน โดยให้นับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือวันที่ที่ถือว่าได้รับสินค้าแล้ว หากพ้นจากวันที่กำหนด จะไม่สามารถส่งคืนสินค้าได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น )


2. เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า


2.1 เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วพบว่า สินค้าอยู่ในความหมายของนโยบายรับประกันสินค้าตรงตามคำบรรยาย ในข้อ 1 ผู้ซื้อจะต้องแจ้งบริษัทฯ เพื่อเปิดเรื่องการเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน ตามวิธีการเปลี่ยนสินค้าที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น*** โดยให้นับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือวันที่ที่ถือว่าได้รับสินค้าแล้ว  มีขั้นตอนดังนี้


2.1.1 ผู้ซื้อจะต้องรอให้บริษัทฯ เข้ามาทำการแจ้งอนุมัติว่ามีสินค้าให้เปลี่ยนหรือไม่ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อแจ้งเรื่องเข้ามาที่บริษัทฯ ในเรื่องการเปิดการเปลี่ยนสินค้านั้นๆ


2.1.2 หากบริษัทฯ สามารถหาสินค้าเปลี่ยนแทนได้ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบในค่าจัดส่งสินค้าคืนแก่บริษัทฯ ตามวิธีการส่งสินค้าที่ระบุในข้อ 3. พร้อมทั้งแจ้งการจัดส่งและระบุรหัสพัสดุภายใน 7 วัน นับแต่บริษัทฯ อนุมัติให้เปลี่ยนสินค้า โดยที่เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าคืนแล้ว บริษัทฯ จะต้องทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ไปให้แก่ผู้ซื้อตามวิธีการส่งสินค้าที่ระบุในข้อ 3. พร้อมทั้งแจ้งการจัดส่งและระบุรหัสพัสดุภายใน 7 วันนับแต่บริษัทฯ ได้รับสินค้าคืนจากผู้ซื้อหรือวันที่ถือว่าได้รับสินค้าแล้ว


2.1.3 หากร้านค้าไม่สามารถหาสินค้าใหม่มาเปลี่ยนให้ได้   ให้ผู้ซื้อและร้านค้าดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้


ผู้ซื้อกับทางบริษัทฯ สามารถตกลงกันเพื่อเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนสินค้าได้ โดยบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้แจ้งเสนอเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนสินค้า พร้อมทั้งระบุเหตุผลประกอบ พร้อมทั้งรอให้ผู้ซื้อแจ้งตอบตกลงว่าจะ “ยอมรับ” หรือ “ปฏิเสธ” ตามข้อเสนอใหม่ หรือเลือกที่จะ “ยกเลิก” รายการขอเปลี่ยนสินค้านั้นๆไปโดยสิ้นเชิง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


2.1.3.1 หากผู้ซื้อเลือก “ยอมรับ” ข้อเสนอใหม่ ให้นำขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้าตามที่ระบุในข้อ


           2.2.1 , 2.2.2 หรือ 2.2.3 มาใช้แล้วแต่กรณี


2.1.3.2 หากผู้ซื้อเลือก “ปฎิเสธ” ข้อเสนอใหม่ รายการเปลี่ยนดังกล่าวนี้ จะถูกส่งเรื่องไปยังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป และให้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด


2.1.3.3 หากผู้ซื้อเลือก “ยกเลิก” ข้อเสนอใหม่ รายการเปลี่ยนสินค้าดังกล่าวทั้งหมด ให้ถือว่ารายการเปลี่ยนนั้นได้ถูกยกเลิก ทั้งนี้ หากเกิดกรณีที่บริษัทฯ หรือผู้ซื้อไม่ดำเนินการตามขั้นตอนและ/หรือระยะเวลาดังที่ระบุไว้ หรือมีข้อพิพาทใดๆที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้แจ้งเรื่องมายังบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ และให้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด


2.2 กรณีผู้ซื้อเลือกการคืนเงิน


2.2.1 ผู้ซื้อจะต้องรอให้บริษัทฯ ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าสินค้านั้นเป็นประเภทสินค้าที่ตรงตามเงื่อนไขการคืนเงินหรือไม่ โดยแจ้งผลการอนุมัติภายใน 7 วัน    นับแต่วันที่มีการเปิดการเปลี่ยนสินค้า


2.2.2 หากบริษัทฯ ทำการอนุมัติแล้ว ผู้ซื้อจะต้องส่งสินค้าคืนมายังบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งการจัดส่งและระบุรหัสพัสดุภายใน 7 วัน นับแต่บริษัทฯ อนุมัติให้คืนเงินได้ โดยเมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าคืนกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งกลับไปยังผู้ซื้อทราบโดยพลันว่าได้รับสินค้านั้นแล้ว และบริษัทฯ จะทำการโอนเงินคืนให้กับผู้ซื้อภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทฯได้รับสินค้าคืนกลับมาและเช็คความสมบูรณ์ของสินค้านั้นๆ เรียบร้อย


2.2.3 หากเกิดกรณีที่บริษัทฯ หรือผู้ซื้อไม่ดำเนินการตามขั้นตอนและ/หรือระยะเวลาดังที่ระบุไว้ดังกล่าว หรือมีข้อพิพาทใดๆที่ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทฯ ขอทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นๆ และให้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด


2.3 การเปลี่ยนทั้งหมดจะสิ้นสุดลง เมื่อ ผู้ซื้อทำการแจ้งยืนยันการปิดรายการเปลี่ยนสินค้าดังกล่าว ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้าที่เปลี่ยน หรือวันที่ได้รับการแจ้งคืนเงิน หากพ้นระยะเวลา    ดังว่านั้น รายการเปลี่ยน/ คืนสินค้าดังกล่าวจะถูกปิดไปโดยอัตโนมัติ


ทั้งนี้หากเกิดกรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้รับเงินคืน ผู้ซื้อสามารถแจ้งปัญหาดังกล่าว พร้อมระบุรายละเอียดมายังบริษัทฯ เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ โดยบริษัทจะทำการแสดงหลักฐานการโอนเงิน / หลักฐานการส่งสินค้าให้ผู้ซื้อได้ทราบ จากนั้นจะให้ถือว่าการเปลี่ยน/ คืนสิ้นสุดลง


ผู้ส่งสินค้าที่ได้ทำการจัดส่งสินค้าด้วยวิธีการอื่นใด ให้ผู้ส่งสินค้า แสดงหลักฐานการจัดส่ง อันสามารถพิสูจน์ได้ถึงวันที่ที่มีการจัดส่งสินค้า หรือหากผู้ส่งสินค้าไม่สามารถแสดงหลักฐานอย่างใดๆได้ จะให้ยึดถือเอาวันที่ที่ผู้รับสินค้ามีการแจ้งว่าได้รับสินค้าแล้วเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาดังกล่าวจะต้องไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่ผู้ส่งสินค้าได้ทำการแจ้งการจัดส่งไว้


3. ข้อตกลงอื่นๆ


3.1 ผู้ซื้อต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในนโยบายรับประกันสินค้าตรงตามคำบรรยายนี้อย่างเคร่งครัด หากผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่าผู้ซื้อประสงค์จะยกเลิกรายการเปลี่ยนสินค้านั้นๆ


3.2 นโยบายรับประกันนี้จะคลอบคลุมเฉพาะสินค้าหรือรายการที่สั่งซื้อและชำระผ่านระบบชำระเงินของบริษัทฯ เท่านั้น


3.3   ผู้ซื้อมีหน้าที่ที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งพัสดุคืน มายังบริษัทฯ


3.4   ค่าธรรมเนียมการโอนเงินคืนผู้ซื้อ ให้บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบ


3.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการรับประกันตามนโยบายนี้ ตามจำนวนเงินที่ผู้ซื้อจ่ายจริง และต้องไม่เกิน 50,000 บาทต่อคนต่อปี


3.6 หลังจากเปิดการเปลี่ยนสินค้าแล้ว หากต่อมาปรากฏว่าผู้ซื้อประสงค์ที่จะยกเลิกการเปลี่ยนสินค้าไม่ว่าด้วยเหตุอย่างใดก็ตาม บริษัทฯ ยินยอมให้ผู้ซื้อสามารถขอยกเลิกการเปลี่ยนนั้นได้ตลอดทุกกรณี แต่อย่างไรก็ตาม    การยกเลิกดังว่านั้น จะต้องดำเนินการก่อนที่จะมีการจัดส่งสินค้าคืนมายังบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ซื้อยังคงมีสิทธิ์ที่จะเปิดการเปลี่ยนรายการสินค้าดังกล่าวได้ใหม่ 


3.7 หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิมจากที่บริษัทฯ จัดส่ง คือชำรุดแตกหักเพราะการประมาทเลินเล่อของผู้ใช้งาน หรือเสียหายจากการนำสินค้าไปใช้งานผิดประเภท ผิดวิธี สินค้าในหมวดเสื้อผ้าไม่ผ่านการซักหรือรีดมาก่อน  หากสินค้าที่ผู้ซื้อส่งกลับคืนไปให้บริษัทฯ ไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกัน ผู้ซื้อยินดีรับสินค้าชิ้นเดิมกลับไปเท่านั้น


3.8 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายรับประกันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่างหน้า


3.9 หากมีข้อพิพาทใดๆเกิดขึ้น ให้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

Visitors: 2,742,588